Zadanie záverečnej práce – Ing. Linda Adamiková – FEŠRR B-EU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Linda Adamiková
Študijný program:
európske rozvojové programy
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5719-51121
Vedúci práce:
Ing. Maroš Valach, PhD.
 
 
Názov práce:
Zhodnotenie a komparácia rozvojových faktorov miest Nitra a Banská Bystrica
  
Anotácia:Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie rozvojových faktorov vybraných miest, súčasného stavu ekonomickej štruktúry, infraštruktúrnej vybavenosti mesta v kontexte na rozvojové príležitosti pre podnikateľskú sféru a uspokojovanie potrieb miestneho a denne prítomného obyvateľstva. Cieľom práce je taktiež identifikácia možností pre ďalší rozvoj.
 
 
Rozsah práce:
40
  
Dátum zadania:
09. 01. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
22. 05. 2015 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry