Final thesis assignment form – Ing. Lenka Burcáková – FESRD B-RR den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lenka Burcáková
Študijný program:regionálny rozvoj
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5737-51132
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie vývoja nezamestnanosti vo vybranom regióne SR za posledných 10 rokov, identifikácia príčin súčasnej situácie. Bakalárska práca je taktiež zameraná na návrh opatrení a možností riešenia daného stavu. Pri práci sa budú využívať sekundárne dáta získané najmä zo Štatistického úradu SR, INFOSTAT-u a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:09. 01. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2015 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry