Zadání závěrečné práce – Ing. Patrik Husár – FEŠRR I-VK den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Patrik Husár
Študijný program:
manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5729-51514
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
 
 
Názov práce:
Kompetencie miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva
 
 
Anotácia:
Práca bude zameraná na zhodnotenie a komparáciu systému financovania originálnych a zo štátu prenesených kompetencií obcí v oblasti školstva vo vybraných miestnych samosprávach.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:
04. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
25. 04. 2014 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry