Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Motyčák – FEŠRR I-VK den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Martin Motyčák
Študijný program:
manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor:3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:FEŠRR-5729-41742
Vedúci práce:Ing. Eva Balážová, PhD.
  
Názov práce:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zuberec
  
Anotácia:
Práca bude zameraná na celkové zhodnotenie procesov, aktivít, činností, nástrojov a potenciálu v oblasti podpory kreativity na lokálnej úrovni, prostredníctvom navrhnutého súboru indikátorov pre meranie kreativity na vidieku.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:
04. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
25. 04. 2014 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry