Final thesis assignment form – Ing. Erik Vanya – FZKI B-KBC den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Erik Vanya
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-51554
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:
Bilancia vzniku priesakových kvapalín na skládkach po ich rekultivácii
 
 
Dátum zadania:
11. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2015 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry