Zadání závěrečné práce – Ing. Mário Horváth – FBP I-ABi den [sem 6, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Mário Horváth
Študijný program:aplikovaná biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:FBP-5609-11543
Vedúci práce:doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
  
Názov práce:Vplyv kvercetínu v kombinácii s T2 toxínom na endokrinný systém králika
  
Anotácia:Experimentálne štúdie poukazujú na skutočnosť, že konzumácia ovocia a zeleniny je spojená so zníženým výskytom ochorení, typických pre starší vek. Je dokázané, že pôsobenie toxických látok v životnom prostredí je príčinou početných chorobných procesov, a preto je vo všeobecnosti akceptovaná myšlienka, že antioxidanty prítomné v ovocí resp. v rastlinách, sú možným vysvetlením, prečo rastlinné produkty redukujú výskyt chronických ochorení vrátane kardiovaskulárnych a nádorových. Prírodné látky ako je resveratrol a kvercetín patria do skupiny flavonoidov so silnými blahodarnými resp. liečivými účinkami na organizmus. Nakoľko mnohé účinky prírodných látok v smere sledovania fyziologických funkcií nie sú preskúmané, zaoberať sa danou problematikou je vysoko aktuálne.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:06. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:10. 04. 2014 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry