Final thesis assignment form – Ing. Dominika Rudická – FAaFR I-MZV den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Dominika Rudická
Študijný program:
manažment živočíšnej výroby
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5644-40616
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
 
 
Názov práce:
Rast a vývin fretky domácej
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:14. 09. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
04. 04. 2014 
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry