Zadání závěrečné práce – Ing. Michaela Fodorová – FEŠRR B-RR den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Michaela Fodorová
Študijný program:regionálny rozvoj
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5737-51866
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
 
 
Názov práce:
Podpora kultúrnych aktivít miestnou samosprávou
  
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny systém podpôr a financovania kultúry na úrovni vybraných obcí, charakterizovať a analyzovať nefinančné a finančné nástroje a zdroje (z vlastného rozpočtu, štátnych dotácií, programov EÚ a i.) zamerané na podporu folklórnych, hudobných a divadelných skupín pôsobiacich na území obce. Identifikovať kľúčové problémy a nedostatky podporných mechanizmov a financovania a navrhnúť systémové opatrenia na zlepšenie.
 
 
Rozsah práce:
40
  
Dátum zadania:09. 01. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
22. 05. 2015 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry