Final thesis assignment form – Ing. Mária Jančiová – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Mária Jančiová
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5622-41783
Vedúci práce:
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
 
 
Názov práce:
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
  
Anotácia:
Diplomová práca: "Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4" poskytuje prehľad produkčných možností slovenského poľnohospodárstva a poľnohospodártva v krajinách V4. Hodnotí súčasný stav a uplatňovanie nových progresívnych metód udržateľnosti rozvoja v poľnohospodárstve. Prináša nové stratégie a možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva.
 
 
Rozsah práce:
60-70
 
 
Dátum zadania:27. 11. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
01. 03. 2014 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry