Zadání závěrečné práce – Ing. Viktor Kusik – FEM I-EKP den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Viktor Kusik
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5622-51887
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR.
 
 
Anotácia:Téma je zameraná na analýzu komoditnej efektívnosti agroobchodu SR. Téma je určená pre interných študentov.
 
 
Dátum zadania:
03. 09. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
18. 04. 2014 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry