Final thesis assignment form – Ing. Viktor Kusik – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Viktor Kusik
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-51887
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR.
 
 
Anotácia:
Téma je zameraná na analýzu komoditnej efektívnosti agroobchodu SR. Téma je určená pre interných študentov.
 
 
Dátum zadania:
03. 09. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
18. 04. 2014 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry