Zadanie záverečnej práce – Ing. Dana Píšová – FZKI B-KBC ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Dana Píšová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5702-52103
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Halaj, CSc.
  
Názov práce:Analýza stavu protipovodňovej ochrany v obci Farná okres Levice
  
Anotácia:Práca bude zameraná na analýzu súčasného stavu protipovodňovej ochrany v obci Farná. Literárny prehľad z problematiky protipovodňovej ochrany a teórie vytvárania prietokovej vlny bude doplnený o historickú analýzu povodňových situácií v skúmanej lokalite.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:17. 01. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2015 doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Vedúci katedry