Final thesis assignment form – Ing. Margaréta Mihaličková – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Margaréta Mihaličková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-41819
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
  
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Veľké Vozokany pre účely pozemkových úprav
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť poľnú cestu príslušnej kategórie v k. ú. Veľké Vozokany pre účely pozemkových úprav.
  
Literatúra:
  1. MUCHOVÁ, Z. – KONC, Ľ. 2010. Pozemkové úpravy: postupy, prístupy a vysvetlenia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 222 s. ISBN 978-80-552-0426-0.
  2. ON 73 6118 Projektovanie poľných ciest.
  
Dátum zadania:06. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2014 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry