Zadanie záverečnej práce – Ing. Adam Šargavý – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Adam Šargavý
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-41514
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
 
 
Názov práce:Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
 
 
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je prieskum eróznej ohrozenosti územia z hľadiska vodnej erózie pôdy a návrh protieróznych opatrení v k. ú. Mníchova lehota.
 
 
Literatúra:
  1. JANEČEK, M. a kol. 2012. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. Praha : ČZU. ISBN 978-80-87415-42-9.
  2. MUCHOVÁ, Z. – KONC, Ľ. 2010. Pozemkové úpravy: postupy, prístupy a vysvetlenia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 222 s. ISBN 978-80-552-0426-0.
 
 
Dátum zadania:
06. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:
19. 05. 2014 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry