Zadání závěrečné práce – Ing. Lucia Píšová – FEŠRR I-VK den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Píšová
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5729-41836
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
 
 
Názov práce:
Hodnotenie implementácie rozvojových stratégií Trnavského samosprávneho kraja
  
Anotácia:
Práca bude zameraná na celkové zhodnotenie procesov, aktivít a činností v oblasti prijatých stratégií vo vybraných samosprávnych krajoch a to prostredníctvom ich identifikácie, analýz a komparácií.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:
04. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:
25. 04. 2014 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry