Zadání závěrečné práce – Ing. Pavol Štefčík – FEŠRR I-VK den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Štefčík
Študijný program:
manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5729-41237
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
 
 
Názov práce:
Benchmarking sociálnych služieb v pôsobnosti miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom
  
Anotácia:
Práca bude zameraná na zhodnotenie a komparáciu systému poskytovania sociálnych služieb vo vybraných mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja. Práca sleduje inštitucionálne zabezpečenie a financovanie sociálnych služieb, záujem o tieto služby vo vybraných mestách a možnosti zvýšenia ich efektívnosti a hodnotenie ich efektívnosti prostredníctvom BM indikátorov.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:11. 04. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
25. 04. 2014 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry