Final thesis assignment form – Ing. Zoltán Apacs – FAaFR I-MRV den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ochrany rastlín
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Zoltán Apacs
Študijný program:manažment rastlinnej výroby
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5641-40885
Vedúci práce:doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
  
Názov práce:Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
  
Anotácia:V práci bude zhodnotená účinnosť fungicídov proti najdôležitejším chorobám pšenice letnej f. ozimnej.
  
Literatúra:
  1. CAGÁŇ, Ľ. -- PRASLIČKA, J. -- HUSZÁR, J. -- ŠROBÁROVÁ, A. -- ROHÁČIK, T. -- HUDEC, K. -- TANCIK, J. -- BOKOR, P. -- TÓTH, P. -- TÓTHOVÁ, M. -- BARTA, M. -- ELIAŠOVÁ, M. Choroby a škodcovia poľných plodín. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 894 s. ISBN 978-80-552-0354-6.
  
Dátum zadania:29. 10. 2013
  
Dátum odovzdania:01. 04. 2014 prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Vedúci katedry