Final thesis assignment form – Ing. Andrea Horečná – FAaFR B-VLU den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Andrea Horečná
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-52593
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Ovplyvniteľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení
  
Dátum zadania:02. 09. 2014
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2015 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry