Final thesis assignment form – Bc. Ľuboš Čurgó – TF B-IRB den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ľuboš Čurgó
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17360-52653
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Návrh a analýza systému pre predaj študijnej literatúry v podmienkach TF
  
Anotácia:Návrh a realizácia systému klient - server pre predaj študijnej literatúry, počítačová bezpečnosť.
  
Literatúra:
  1. GOLLMAN, D.: Computer Security. 3rd edition. John Wiley & Sons, 2011, ISBN: 978-0-470-74115-3.
  2. PFLEEGER, CH.,P.: Security in Computing. 4th edition. Prentice-Hall International, Inc., 2007, ISBN: 0-13-239077-9
  
Dátum zadania:14. 01. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2015 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry