Zadání závěrečné práce – Ing. Ľubomír Gureň – TF B-MKP ext [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra konštruovania strojov
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ľubomír Gureň
Študijný program:manažérstvo kvality produkcie
Študijný odbor:5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:TF-5674-52666
Vedúci práce:prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
  
Názov práce:Odporové zváranie na zváracom automate so zameraním na štruktúru zvaru
  
Anotácia:Analýza kvality zvaru vyhotoveného odporovým zváraním na automate pri rôznych vstupných parametroch zvárania.
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:12. 09. 2014
  
Dátum odovzdania:24. 04. 2015 prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Vedúci katedry