Final thesis assignment form – Ing. Barbora Divékyová – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Barbora Divékyová
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5620-52883
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  
Názov práce:Rozpočtová politika SR
 
 
Anotácia:Téma je zameraná na charakteristiku rozpočtovej politiky na Slovensku v kontexte dlhovej krízy. Analyzuje prijaté opatrenia a ich vplyv na ekonomiku a rast.
 
 
Rozsah práce:
30-40
 
 
Dátum zadania:
24. 09. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
15. 05. 2015 
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry