Final thesis assignment form – Ing. Erik Janšto, PhD. – FEM B-EMA den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Erik Janšto
Študijný program:
Ekonomika a manažment agrosektoru
Študijný odbor:3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5616-52963
Vedúci práce:
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
 
 
Názov práce:Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
 
 
Anotácia:
Bakalárska práca: "Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve" hodností poľnohospodárstvo z ekonomického hľadiska, zhodnotenie stavu výrobných faktorov, zamestnanosti, štruktúru kapitálu, HDP a priemernú mzdu. Hodnotí ekonomické výsledky prostredníctvom nákladov a výnosov dosahovaných v jednotlivých sledovaných rokoch .
 
 
Dátum zadania:03. 12. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
05. 05. 2015 
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry