Final thesis assignment form – Ing. Adam Brachna – FAaFR I-VOR den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ochrany rastlín
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Adam Brachna
Študijný program:výživa a ochrana rastlín
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5657-32543
Vedúci práce:doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
  
Názov práce:Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
  
Dátum zadania:19. 04. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Vedúci katedry