Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Haller – FBFS I-FSC ext [term 6, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra mikrobiológie
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zuzana Haller
Študijný program:bezpečnosť a kontrola potravín
Študijný odbor: potravinárstvo
Evidenčné číslo:FBP-17322-36828
Vedúci práce:Ing. Zuzana Mašková, PhD.
  
Názov práce:Mykotoxíny v obilninách so zameraním na deoxynivalenol
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce bude zhrnúť výsledky o doterajšom výskyte, význame, legislatíve a toxicite deoxynivalenolu v obilninách, so zameraním na pšenicu a jačmeň. Študent súčasne zosumarizuje doterajšie metódy, ktoré sa používajú na detekciu tohto mykotoxínu. Vo výsledkovej časti spracuje výsledky z 3 rokov na Slovensku a v Rakúsku, pričom cieľom bude porovnanie výskytu a množstva deoxynivalenolu v týchto komoditách.
  
Dátum zadania:23. 01. 2014
  
Dátum odovzdania:11. 04. 2014 prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Vedúci katedry