Zadání závěrečné práce – Ing. Ivan Mučaji – FEM I-EKP den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ivan Mučaji
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:FEM-5622-38409
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
 
 
Anotácia:
Téma je zameraná na analýzu zmien v podporách SPP EÚ po roku 2013 a ich pozitíva a negatíva pre APK SR. Téma je určená pre denných a externých študentov.
  
Dátum zadania:
03. 09. 2013
 
 
Dátum odovzdania:18. 04. 2014 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry