Final thesis assignment form – Ing. Ivan Mučaji – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ivan Mučaji
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5622-38409
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  
Názov práce:
Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
 
 
Anotácia:
Téma je zameraná na analýzu zmien v podporách SPP EÚ po roku 2013 a ich pozitíva a negatíva pre APK SR. Téma je určená pre denných a externých študentov.
 
 
Dátum zadania:
03. 09. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
18. 04. 2014 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry