Final thesis assignment form – Bc. Kristína Minarovičová – FZKI B-KBC ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Kristína Minarovičová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5702-55483
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Konzultant:Ing. Ján Čimo, PhD.
  
Názov práce:Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
  
Anotácia:Cieľom tejto diplomovej práce je získať potrebné informácie o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny celosvetovo, regionálne, na Slovensku.
  
Dátum zadania:21. 10. 2015
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry