Final thesis assignment form – Ing. Martin Pšenka, PhD. – TF D-TPL den [year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Martin Pšenka
Študijný program:
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-7237-36617
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  
Názov práce:
Analýza hluku v chove hovädzieho dobytka pri rôznom technologickom riešení dojacích zariadení
 
 
Dátum zadania:
02. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:02. 09. 2017