Zadání závěrečné práce – Ing. Adam Čulák – FEŠRR I-VK den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Adam Čulák
Študijný program:
manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5729-44954
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
  
Názov práce:Implementácia PHSR v podmienkach mesta Nitra
 
 
Anotácia:
Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako strategické dokumenty rozvoja miestnej a regionálnej samosprávy sa do povedomia samospráv dostali hlavne v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o prostriedky z fondov Európskej Únie. To je však iba jedna z možností ich využitia. Strategické plánovanie a vypracovanie programových dokumentov je najmä spôsob aktívneho ovplyvňovania budúceho vývoja územia, ktorý pomáha zladiť predstavy jednotlivých aktérov rozvoja. Cieľom diplomovej práce bude zhodnotiť implementáciu PHSR v podmienkach mesta Nitry na základe vybraných ukazovateľov
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:
02. 12. 2013
 
 
Dátum odovzdania:20. 04. 2015 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry