Final thesis assignment form – Ing. Marián Ribárszki – FESRD I-VK den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Marián Ribárszki
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor:3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5729-45320
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
 
 
Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce
 
 
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je v súčasných podmienkach zhodnotiť formy zabezpečovania miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese, ako aj komparovať vývoj výdavkov obcí na vybrané služby. Údaje potrebné k spravovaniu práce budú získané prostredníctvom dotazníkového prieskumu.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:
09. 01. 2014
  
Dátum odovzdania:
24. 04. 2015 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry