Final thesis assignment form – Ing. Petra Kmeťová – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Petra Kmeťová
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5620-52811
Vedúci práce:
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
  
Názov práce:Ekonomika pestovania vybraných komodít
 
 
Anotácia:Záverečná práca: „Ekonomika pestovania vybraných komodít“ hodnotí faktory ovplyvňujúce celkovú efektívnosť výroby vybraných druhov komodít a na základe výsledkov analýzy poukazuje na možné návrhy a opatrenia na zníženie nákladovosti, zvýšenie ziskovosti a zlepšenie ekonomiky výroby vybraných komodít.
  
Rozsah práce:30-40
 
 
Dátum zadania:
01. 12. 2014
 
 
Dátum odovzdania:13. 05. 2016 
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry