Final thesis assignment form – Ing. Nikola Kožuchová – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Nikola Kožuchová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5620-52816
Vedúci práce:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  
Názov práce:
Zahraničný agrárny obchod medzi RF a EÚ
 
 
Anotácia:
Bakalárska práca je orientovaná na zahraničný obchod s vybranými agrokomoditami medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, pričom by malo ísť o produkty, ktoré sú predmetom obchodných sankcií, teda hlavne ovocie, zeleninu, mäso, ryby, mlieko a mliečne produkty. Analyzovať by sa malo obdobie rokov 2005 až 2015.
 
 
Rozsah práce:
40 strán
 
 
Dátum zadania:
04. 12. 2014
 
 
Dátum odovzdania:13. 05. 2016 prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry