Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Rojko – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Rojko
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5620-53219
Vedúci práce:Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na verejné financie
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce je analyzovať vplyv hospodárskej a finančnej krízy na vývoj verejných financií v podmienkach EU.
  
Rozsah práce:30 - 40 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2016 doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Vedúci katedry