Final thesis assignment form – Ing. Eliška Trnová – FEM B-EKP den [term 8, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Eliška Trnová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5620-53254
Vedúci práce:Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Zakladanie a možnosti financovania start up spoločností v podmienkach SR.
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce je spracovanie problematiky zakladania a spôsobov financovania start up spoločností ako modernej formy podnikania. Bakalárska práca bude analyzovať podmienky a možnosti založenia tejto formy podnikania s akcentom na proces získavania financií, popis jednotlivých spôsobov a stratégií financovania start up spoločností.
  
Dátum zadania:08. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2017 doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Vedúci katedry