Final thesis assignment form – Ing. Nina Pohánková – FZKI B-KBC den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Nina Pohánková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-52333
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
  
Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Turany pre účely pozemkových úprav
  
Anotácia:Prieskumom dopravných pomerov v obvode pozemkových úprav je potrebné zistiť súčasný stav poľnohospodárskej a lesnej dopravnej siete v nadväznosti na železničnú, štátnu cestnú prípadne vodnú a leteckú sieť. Existujúce poľné a lesné cesty následne zaradiť do kategórií, uviesť ich príslušné označenie vrátane cestných objektov. Zhodnotiť technický stav cestného telesa a stav cestných objektov. Následne zhodnotiť súčasný dopravný systém z pohľadu protieróznej a krajinotvornej funkcie. V neposlednom rade zhodnotiť územie vzhľadom na možný rekreačný potenciál. Výsledkom prieskumných prác je súhrnná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu pozemkový úprav.
  
Rozsah práce:60
  
Literatúra:
  1. MUCHOVÁ, Zlatica - VANEK, Jozef - HALAJ, Peter - HRNČIAROVÁ, Tatiana - KONC, Ľubomír - RAŠKOVIČ, Vladimír - STREĎANSKÁ, Anna - ŠIMONIDES, Ivan - VAŠEK, Andrej. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 397 s., príl. ISBN 978-8-552-0267-9.
  2. MUCHOVÁ, Zlatica - ANTAL, Jaroslav. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 336 s. ISBN 978-80-552-1130-5.
  
Dátum zadania:19. 05. 2015
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2016 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry