Zadanie záverečnej práce – Ing. Radka Rendeková – FEŠRR I-EM ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra udržateľného rozvoja
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Radka Rendeková
Študijný program:
environmentálne manažérstvo
Študijný odbor:
ekologické a environmentálne vedy
Evidenčné číslo:
FEŠRR-17389-43645
Vedúci práce:doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
 
 
Anotácia:
Prírodné zdroje tvoria organickú súčasť bohatstva regiónov. V práci bude hodnotený vybraný prírodný zdroj v regióne, jeho aktuálny stav a súčasné využívanie a pripraví sa návrh na optimalizáciu využívania a ochrany vybraného prírodného zdroja. V práci sa prírdoný zdroj bude riešiť poďla princípov ekosystémových služieb.
 
 
Dátum zadania:
22. 01. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
25. 04. 2015 Ing. Pavol Otepka, PhD.
Vedúci katedry