Final thesis assignment form – Ing. Zdenka Cintulová – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Zdenka Cintulová
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5622-42443
Vedúci práce:
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
 
 
Názov práce:
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
 
 
Anotácia:
Diplomová práca: „Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve predkladá možnosti zavádzania inovačných prvkov do poľnohospodárstva a ich vplyv na výsledok hospodárenia prostredníctvom rozličných alternatívnych riešení vo fáze vývoja. Alternatívy riešenia s cieľom dosahovať efektívnejšie výsledky.
  
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:
05. 01. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
04. 04. 2015 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry