Zadání závěrečné práce – Ing. Miroslava Rumanová – FEŠRR I-VK ext [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Miroslava Rumanová
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5730-44842
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Piešťany
  
Anotácia:Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu rozvojových faktorov ekonomickej základne mesta Piešťany, infraštruktúrnej vybavenosti mesta v kontexte na rozvojové príležitosti pre podnikateľskú sféru a uspokojovanie potrieb miestneho a denne prítomného obyvateľstva. Zámerom práce je taktiež identifikovať možnosti pre budúci rozvoj. Pri práci budú využité primárne aj sekundárne zdroje údajov.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:09. 01. 2014
  
Dátum odovzdania:24. 04. 2015 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry