Zadanie záverečnej práce – Ing. Miroslava Rumanová – FEŠRR I-VK ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Miroslava Rumanová
Študijný program:
manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5730-44842
Vedúci práce:
Ing. Maroš Valach, PhD.
 
 
Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Piešťany
 
 
Anotácia:
Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu rozvojových faktorov ekonomickej základne mesta Piešťany, infraštruktúrnej vybavenosti mesta v kontexte na rozvojové príležitosti pre podnikateľskú sféru a uspokojovanie potrieb miestneho a denne prítomného obyvateľstva. Zámerom práce je taktiež identifikovať možnosti pre budúci rozvoj. Pri práci budú využité primárne aj sekundárne zdroje údajov.
 
 
Rozsah práce:
60
  
Dátum zadania:
09. 01. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
24. 04. 2015 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry