Final thesis assignment form – Ing. Renáta Kordošová – FESRD B-VK ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Renáta Kordošová
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5728-37172
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Analýza rozvojových faktorov vybraných vidieckych obcí
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:27. 05. 2011 Ing. Maroš Valach, PhD.
Vedúci katedry