Final thesis assignment form – Ing. Katarína Oráviková – FEM I-EKP ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Katarína Oráviková
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5623-42652
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Potenciál poľnohospodárstva SR
  
Anotácia:Pomocou vhodných ukazovateľov analyzovať potenciál rozvoja slovenského poľnohospodárstva.
  
Rozsah práce:
50-60
 
 
Dátum zadania:
24. 09. 2014
  
Dátum odovzdania:15. 04. 2015 
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry