Zadání závěrečné práce – Roman Gregor – FZKI B-KBc ext [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Roman Gregor
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5702-55010
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
  
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je naštudovať parametre vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov. Pri spracovaní prace získa študent poznatky o danej problematike, naučí sa metódy merania a vyhodnocovania parametrov športových trávnikov.
 
 
Dátum zadania:
28. 05. 2015
  
Dátum odovzdania:
28. 05. 2016 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry