Final thesis assignment form – Roman Gregor – FZKI B-KBC ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Roman Gregor
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5702-55010
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
 
 
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je naštudovať parametre vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov. Pri spracovaní prace získa študent poznatky o danej problematike, naučí sa metódy merania a vyhodnocovania parametrov športových trávnikov.
  
Dátum zadania:
28. 05. 2015
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2016 
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry