Final thesis assignment form – Ing. Barbora Bégerová, MBA – FEM I-BE den [term 2, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Barbora Bégerová
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5622-40157
Vedúci práce:
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
 
 
Názov práce:
Komparácia vybraných firiem a ich uplatnenie na trhu
 
 
Anotácia:
Diplomová práca: „Komparácia vybraných firiem a ich uplatnenie na trhu“ hodnotí vybrané firmy a ich uplatnenie na trhu. Porovnáva firmu slovenskú a zahraničnú. Analyzuje ich z hľadiska ekonomického a marketingového.
 
 
Rozsah práce:
50-60
  
Dátum zadania:23. 10. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
31. 03. 2014 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry