Final thesis assignment form – Ing. Barbora Harmanová – FAaFR I-CHO den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Barbora Harmanová
Študijný program:
špeciálne chovateľské odvetvia
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5648-55030
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:
Porovnanie zdravotného stavu psov s PP a bez PP a krížencov
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:
19. 11. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
03. 04. 2015 
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry