Final thesis assignment form – Ing. Barbora Harmanová – FAaFR I-CHO den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Barbora Harmanová
Študijný program:špeciálne chovateľské odvetvia
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5648-55030
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:Porovnanie zdravotného stavu psov s PP a bez PP a krížencov
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:19. 11. 2014
  
Dátum odovzdania:03. 04. 2015 doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry