Final thesis assignment form – Ing. Kornélia Beláňová – FAaFR I-MZV den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Kornélia Beláňová
Študijný program:
manažment živočíšnej výroby
Študijný odbor:
6.1.2. živočíšna produkcia
Evidenčné číslo:
FAPZ-5644-44433
Vedúci práce:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
 
 
Názov práce:
Zhodnotenie ustálenosti plemena americký stafordšírsky teriér v registrovanom chove a psov bez PP
 
 
Rozsah práce:
60
  
Dátum zadania:
27. 03. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
10. 04. 2015 
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry