Zadanie záverečnej práce – Ing. Richard Bajan – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Richard Bajan
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-44596
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
  
Názov práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Smrdáky pre účely pozemkových úprav
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť rekonštrukciu poľnej cesty príslušnej kategórie v k. ú. Smrdáky pre účely pozemkových úprav.
  
Literatúra:
  1. MUCHOVÁ, Z. – KONC, Ľ. 2010. Pozemkové úpravy: postupy, prístupy a vysvetlenia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 222 s. ISBN 978-80-552-0426-0.
  2. ON 73 6118 Projektovanie poľných ciest.
  
Dátum zadania:08. 01. 2015
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2015 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry