Final thesis assignment form – Ing. Andrea Ondrejáková – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Andrea Ondrejáková
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-45106
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:
Rekultivácia skládky odpadov Jurčov Laz v Tvrdošíne
 
 
Anotácia:
Popis rekultivácií skládok, ich vplyvu na životné prostredie a vyčlenenie lokality v ktorej sa skládka bude posudzovať. Konkrétny návrh rekultivácie.
 
 
Rozsah práce:
65
 
 
Literatúra:
  1. práca s časopismi Odpady
  2. práca s internetom
  3. zákon 409/2006 o odpadoch (223/2001)
 
 
Dátum zadania:
24. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:02. 05. 2015 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry