Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Vicenová – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Zuzana Vicenová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-44830
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v okrese Námestovo
  
Anotácia:Medzi hlavné výzvy v oblasti životného prostredia patria v súčasnosti klimatická zmena, pokles biodiverzity, ohrozenie nášho zdravia znečistením, spôsob, akým využívame prírodné zdroje, a produkovanie nadmerného množstva odpadu. EÚ rieši tieto náročné úlohy tak, že stanovuje normy v oblasti životného prostredia a podporuje nové spôsoby práce a čistejšie technológie. Nelegálne vyvážanie odpadu na miesta nie naň určené, spôsobuje značné škody na životnom prostredí. Práca sa bude zaoberať opatreniami na zlepšenie kvality poškodených plôch v určenej lokalite.
 
 
Rozsah práce:
65
 
 
Literatúra:
  1. zákon 409/2006 o odpadoch (223/2001)
  
Dátum zadania:24. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:02. 05. 2015 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry