Final thesis assignment form – Ing. Andrej Šabo – TF I-SBT den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Andrej Šabo
Študijný program:spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5689-56128
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach
  
Anotácia:Analýza počítačovej cvičebne z hľadiska jej technického vybavenia, ergonomických vlastností, jej prevádzkových a bezpečnostných opatrení v porovnaní s platnými normami a vyhláškami.
  
Literatúra:
  1. 276/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
  2. 391/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
  3. 541/2007 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2015 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry